Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1703 Fans

Bundel omgevingsrecht ter nagedachtenis hoogleraar Gilhuis

Gepubliceerd op zondag 19 februari 2006 om 15:33

Organisatie: Universiteit van Tilburg

 

Op 24 februari vindt een studieochtend plaats op de Universiteit van Tilburg over omgevingsrecht, het specialisme van prof. mr. Piet Gilhuis, die 24 februari 2005 plotseling kwam te overlijden. Tijdens die studiebijeenkomst wordt een bundel gepresenteerd met artikelen van Gilhuis over het omgevingsrecht in brede zin: het recht van de ruimtelijke ordening, het milieurecht, het waterrecht en het natuurbeschermingsrecht.

"Het is de burger om het even of er meer of minder regels zijn, mits zijn probleem maar wordt opgelost"

Gilhuis volgde de door het huidige kabinet versnelde integratie van wetgeving kritisch. Hoewel voorstander van een overzichtelijker stelsel van milieuregelgeving, was hij kritisch over de herijkingsplannen van het huidige kabinet. Hij hekelde vooral het ontbreken van een grondige probleemanalyse, daarbij wijzend op onderzoek waaruit blijkt dat niet zozeer het aantal regels is, dat zorgt voor ongenoegen, maar de ontoegankelijkheid ervan. Met een betere uitvoeringspraktijk zou daaraan veel kunnen worden verbeterd. 'Het is de burger om het even of er meer of minder regels zijn, mits zijn probleem maar wordt opgelost.' Ook de in zijn ogen te brede opzet van de operatie werd gehekeld: de juridische milieu-infrastructuur zal vele jaren openliggen.

Een jaar na zijn overlijden staat de rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg stil bij de thema's uit zijn onderzoek. Dat gebeurt in een studieochtend gewijd aan het verschijnen van een bundeling van een selectie uit zijn omgevingsrechtelijke werk. Het eerste exemplaar van deze bundel zal deze ochtend worden gepresenteerd. Vier inleiders zullen kort ingaan op actuele discussies in Nederland over de integratie van omgevingsrechtelijke wetgeving. De recente voorstellen voor een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een integrale Waterwet laten zien dat het werk van Gilhuis nog altijd bijzonder actueel is.

Onder voorzitterschap van prof.mr. J.M. Verschuuren (UvT), discussiren de volgende inleiders met de deelnemers aan de studieochtend: mr. H.J.M. Havekes (Unie van Waterschappen), prof.dr. Ch.W. Backes (Universiteit Utrecht), mr. J.H.G. van den Broek (VNO-NCW) en prof.mr. drs. F.C.M.A. Michiels (UvT).

P.C. Gilhuis, 'Fundament onder het omgevingsrecht', Tilburg: Wolf Legal Publishers 2005
Piet Gilhuis Chair on the Future of Environmental Law, Rechtennieuws.nl
In memoriam prof. P.C Gilhuis, Rechtennieuws.nl

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.