Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
290 Fans
Ook gestolen geld levert in aanmerking te nemen vermogen op Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 24-07-2014 om 15:30

De Centrale Raad van Beroep verwerpt in de uitspraak van 15 juli 2014 het standpunt van appellanten dat zij nimmer hebben beschikt over in aanmerking te nemen vermogen. Ter ondersteuning daarvan was aangevoerd dat appellant, zoals hij steeds heeft toegegeven, zich het geld van de stichting onrechtmatig heeft toegeëigend. Daarom is sprake van een onrechtmatige daad en is voor appellant ingevolge artikel 6:162, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) van rechtswege de verplichting ontstaa... lees meer >

Weigering WW-uitkering purser wegens verwijtbare werkloosheid Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-07-2014 om 12:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 11 juni 2014 dat het betrokkene valt te verwijten dat zij het in de toepasselijke CAO neergelegde verbod om minder dan tien uur voorafgaande aan een vlucht alcohol te nuttigen heeft overtreden en dat zij over het tijdstip van haar alcoholgebruik tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd.

De in hoger beroep te beantwoorden vraag is of de rechtbank kan worden gevolgd in haar oordeel dat aan de werkloosheid van betrokkene geen dringend... lees meer >

Disciplinaire maatregel van ontslag wegens bezit kinderpornografie Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-07-2014 om 11:40

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 19 juni 2014 dat de disciplinaire straf van ontslag niet onevenredig is aan de aard en de ernst van het door appellant gepleegde plichtsverzuim.

Appellant heeft zich met het downloaden en het bezit van afbeeldingen van kinderpornografische aard schuldig gemaakt aan een misdrijf waarop in artikel 240b Sr een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een geldboete van de vijfde categorie is gesteld. Het gaat hier om een zeer ernstig... lees meer >

Ontslag wegens softdrugsgebruik in uniform Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-07-2014 om 11:25

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 5 juni 2014 dat de Kroon met juistheid heeft vastgesteld dat betrokkene het wangedrag heeft gepleegd dat is omschreven in SG A/925 onder de hoofdregel sub e, “in privé-tijd softdrugs - tot maximaal een gebruikershoeveelheid - aanwezig heeft of gebruikt indien hij/zij is gekleed in uniform, (…).”

De Raad kan en zal in het midden laten of betrokkene ten tijde van het roken van de joint in diensttijd was. Hij zal beoordelen of be... lees meer >

Werknemer in de zin van de WW na ongewenstverklaring Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 19-06-2014 om 15:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 23 mei 2014 dat het enkele feit dat betrokkene in 1985 ongewenst is verklaard niet af kan doen aan de conclusie dat betrokkene werknemer is in de zin van de WW nu de bevoegde instanties ten aanzien van de beoordeling van het verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunningen inmiddels tot de conclusie zijn gekomen dat de ongewenstverklaring niet op communautair juiste gronden was gebaseerd.

Het geschil tussen partijen spitst zich in hoger ... lees meer >

Werknemer in de zin van de WW na ongewenstverklaring Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 11-06-2014 om 20:10

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 23 mei 2014 dat het enkele feit dat betrokkene in 1985 ongewenst is verklaard niet af kan doen aan de conclusie dat betrokkene werknemer is in de zin van de WW nu de bevoegde instanties ten aanzien van de beoordeling van het verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunningen inmiddels tot de conclusie zijn gekomen dat de ongewenstverklaring niet op communautair juiste gronden was gebaseerd.

Het geschil tussen partijen spitst zich in hoger ... lees meer >

Eervol ontslag op grond van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, geen herplaatsingsonderzoek Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 17-02-2014 om 08:40

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 6 februari 2014 dat van een herplaatsingsonderzoek slechts kan worden afgezien als het verrichten van arbeid wegens de gezondheid van een betrokkene als louter hypothetisch moet worden beschouwd.

Ingevolge artikel 94, derde lid, aanhef en onder c, van het Barp kan een ontslag op grond van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte slechts plaatsvinden indien na een zorgvuldig onderzoek is gebleken dat binnen het gezags... lees meer >

Onvoorwaardelijk ontslag niet onevenredig aan aard en ernst van plichtsverzuim Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 17-02-2014 om 08:35

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 16 januari 2014 dat het inzetten van een mystery guest geoorloofd was.

Op 17 mei 2011 is de detachering van appellant bij [naam B.V. 1] met onmiddellijke ingang beëindigd wegens een melding van een integriteitsschending door appellant. Bij brief van 15 juni 2011 is aan het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam (BIA) advies gevraagd over het voornemen appellant disciplinair te straffen met voorwaardelijk ontslag. Appellant ... lees meer >

Exportverbod Wajong-uitkering, geen dwingende noodzaak Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 12-02-2014 om 06:50

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 29 januari 2014 dat blijkens de wetsgeschiedenis het exportverbod van de Wajong-uitkering het uitgangspunt is en dat de hardheidsclausule slechts in uitzonderlijke situaties toepassing kan vinden.

Blijkens de wetsgeschiedenis is het exportverbod van de Wajong-uitkering het uitgangspunt en kan de hardheidsclausule slechts in uitzonderlijke situaties toepassing vinden, welke door het Uwv enerzijds expliciet zijn genoemd in het Besluit e... lees meer >

Omslagpunt naar redelijke grond tijdens vrijwillig aangevangen huisbezoek Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 16-12-2013 om 17:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 10 december 2013 dat tijdens het aanvankelijk onverplicht aangevangen huisbezoek een medewerkingsverplichting voor appellant is ontstaan.

Naar aanleiding van een anonieme tip is het vermoeden ontstaan dat appellant niet woont op het door hem opgegeven adres. Appellant geeft desgevraagd toestemming voor het afleggen van een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek treffen de medewerkers van de sociale dienst op de tweede etage een gesloten k... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
© 2004 - 2014 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.