Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
294 Fans
Zwaardere bewijslast bij een bestraffende sanctie Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-09-2014 om 12:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 20 juli 2014 dat de Minister moet aantonen dat betrokkene niet woont op zijn GBA-adres.

Het opleggen van een bestuurlijke boete is een voor de belanghebbende belastend besluit. Volgens vaste rechtspraak van de Raad, zie bijvoorbeeld de uitspraken van 7 november 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AZ1819, en 9 november 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO4627, is het dan aan het bestuursorgaan om de nodige kennis omtrent de relevante feiten te vergaren. De... lees meer >

Ziekteverzuim van hooguit 25 procent niet excessief Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-08-2014 om 16:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 25 juli 2014 dat een ziekteverzuim van rond 25% niet met zich meebrengt, dat van een werkgever tewerkstelling van een werknemer in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Partijen zijn verdeeld over de vraag hoe groot het ziekteverzuim precies is en of dat ziekteverzuim excessief is te noemen. Voorop gesteld wordt dat harde gegevens over het ziekteverzuimrisico niet aanwezig zijn. In het dossier bevinden zich slechts door anderen opgem... lees meer >

Het eenzijdig terugdraaien van een gehonoreerde urenuitbreiding is niet mogelijk Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-08-2014 om 16:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 31 juli 2014 dat het eenzijdig terugdraaien van de eenmaal gehonoreerde uitbreiding van de zijde van de werkgever niet mogelijk is.

Het nieuwe beleid van het strikt volgen van artikel 21, eerste lid, van het ARAR, in die zin dat een aanstelling de 36-urige werkweek niet mag overschrijden, is expliciet beperkt tot nieuwe aanstellingsbesluiten. De daaropvolgende passage over de onmogelijkheid van het eenzijdig terugdraaien van de eenm... lees meer >

Rechterlijk overgangsrecht m.b.t. maatschappelijke opvang Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 1-08-2014 om 13:05

In zijn uitspraak van 4 juni 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1995 heeft de Raad uiteengezet hoe de bevoegdheden ter zake van de opvang van vreemdelingen verdeeld zijn sinds de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van
22 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2099, 10 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:86, en 24 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:722.

In de uitspraak van 16 juli 2014 overweegt de centrale Raad van Beroep dat deze bevoegdheidsverdeling geldt voor aanvragen om maatsc... lees meer >

Ook gestolen geld levert in aanmerking te nemen vermogen op Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 24-07-2014 om 15:30

De Centrale Raad van Beroep verwerpt in de uitspraak van 15 juli 2014 het standpunt van appellanten dat zij nimmer hebben beschikt over in aanmerking te nemen vermogen. Ter ondersteuning daarvan was aangevoerd dat appellant, zoals hij steeds heeft toegegeven, zich het geld van de stichting onrechtmatig heeft toegeëigend. Daarom is sprake van een onrechtmatige daad en is voor appellant ingevolge artikel 6:162, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) van rechtswege de verplichting ontstaa... lees meer >

Weigering WW-uitkering purser wegens verwijtbare werkloosheid Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-07-2014 om 12:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 11 juni 2014 dat het betrokkene valt te verwijten dat zij het in de toepasselijke CAO neergelegde verbod om minder dan tien uur voorafgaande aan een vlucht alcohol te nuttigen heeft overtreden en dat zij over het tijdstip van haar alcoholgebruik tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd.

De in hoger beroep te beantwoorden vraag is of de rechtbank kan worden gevolgd in haar oordeel dat aan de werkloosheid van betrokkene geen dringend... lees meer >

Disciplinaire maatregel van ontslag wegens bezit kinderpornografie Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-07-2014 om 11:40

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 19 juni 2014 dat de disciplinaire straf van ontslag niet onevenredig is aan de aard en de ernst van het door appellant gepleegde plichtsverzuim.

Appellant heeft zich met het downloaden en het bezit van afbeeldingen van kinderpornografische aard schuldig gemaakt aan een misdrijf waarop in artikel 240b Sr een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een geldboete van de vijfde categorie is gesteld. Het gaat hier om een zeer ernstig... lees meer >

Ontslag wegens softdrugsgebruik in uniform Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-07-2014 om 11:25

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 5 juni 2014 dat de Kroon met juistheid heeft vastgesteld dat betrokkene het wangedrag heeft gepleegd dat is omschreven in SG A/925 onder de hoofdregel sub e, “in privé-tijd softdrugs - tot maximaal een gebruikershoeveelheid - aanwezig heeft of gebruikt indien hij/zij is gekleed in uniform, (…).”

De Raad kan en zal in het midden laten of betrokkene ten tijde van het roken van de joint in diensttijd was. Hij zal beoordelen of be... lees meer >

Werknemer in de zin van de WW na ongewenstverklaring Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 19-06-2014 om 15:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 23 mei 2014 dat het enkele feit dat betrokkene in 1985 ongewenst is verklaard niet af kan doen aan de conclusie dat betrokkene werknemer is in de zin van de WW nu de bevoegde instanties ten aanzien van de beoordeling van het verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunningen inmiddels tot de conclusie zijn gekomen dat de ongewenstverklaring niet op communautair juiste gronden was gebaseerd.

Het geschil tussen partijen spitst zich in hoger ... lees meer >

Werknemer in de zin van de WW na ongewenstverklaring Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 11-06-2014 om 20:10

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 23 mei 2014 dat het enkele feit dat betrokkene in 1985 ongewenst is verklaard niet af kan doen aan de conclusie dat betrokkene werknemer is in de zin van de WW nu de bevoegde instanties ten aanzien van de beoordeling van het verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunningen inmiddels tot de conclusie zijn gekomen dat de ongewenstverklaring niet op communautair juiste gronden was gebaseerd.

Het geschil tussen partijen spitst zich in hoger ... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
© 2004 - 2014 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.