Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
860 Fans
Strijd met het beleid om oude auto's niet te betrekken in vermogensvaststelling Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 23-11-2015 om 13:20

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 18 november 2015 dat met de overgelegde taxatie en de foto’s van de auto’s appellant voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zijn auto’s geen waarde als bedoeld in het door het bestuur gehanteerde beleid vertegenwoordigen.

Het bestuur hanteert als beleid dat een auto van acht jaar of ouder als afgeschreven mag worden beschouwd, tenzij blijkt dat deze nog een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Hierbij wordt als voorbeeld genoemd dat het... lees meer >

Rechtbank heeft gehandeld in strijd met beginselen van behoorlijke rechtspleging Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 16-11-2015 om 08:55

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 4 november 2015 dat de rechter partijen in enig stadium van de procedure in de gelegenheid moet hebben gesteld hun standpunt kenbaar te maken.

Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellante tegen het bestreden besluit gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat het bestreden besluit gebrekkig... lees meer >

Ten onrechte niet eerst medisch onderzoek op Aruba laten uitvoeren Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 11-11-2015 om 14:05

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 26 oktober 2015 dat het Uwv niet voldoende gemotiveerd heeft waarom - overeenkomstig het stelsel van het Convenant - niet eerst een medisch onderzoek op Aruba had kunnen plaatsvinden, waarna altijd nog de mogelijkheid van het doen van een oproep voor onderzoek in Nederland zou blijven bestaan.

Tussen partijen is niet in geschil dat een medisch onderzoek noodzakelijk was voor de beoordeling van de aanvraag van appellante om een uitker... lees meer >

Verblijf op bedrijventerrein kan niet gelijkgesteld worden met een verblijf op de werkplek Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 11-11-2015 om 14:00

​De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 20 oktober 2015 dat de toegangsregistratie een ontoereikende grondslag biedt voor het standpunt van het college dat appellant gedurende meer uren dan waren opgegeven op geld waardeerbare activiteiten heeft verricht bij zijn werkgever.

Appellant is sinds juni 2009 in deeltijd voor 20 uur per week in dienst bij zijn werkgever, gevestigd op het terrein van het FCA. De volgens opgave van appellant genoten inkomsten worden in mindering ... lees meer >

Zetelovereenkomst dwingt tot uitsluiting van de verplichte Nederlandse verzekering Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 11-11-2015 om 13:35

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 6 november 2015 dat artikel 20 van de Zetelovereenkomst van het Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT) rechtstreekse werking heeft. Het IUSCT heeft een eigen, vergelijkbaar met het Nederlandse, sociaalzekerheidsstelsel.

Artikel 20, tweede lid, van de Zetelovereenkomst is een ieder verbindende bepaling in de zin van artikel 94 van de Grondwet. Nu het IUSCT een eigen sociaal verzekeringsstelsel heeft ingevoerd en dit stelsel door d... lees meer >

Loondoorbetalingsverplichting, ongerechtvaardige ongelijke behandeling Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 6-11-2015 om 16:00

​De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 28 oktober 2015 dat de situatie waarin de IVA-uitkering niet is toegekend met een verkorte wachttijd, maar zonder wachttijd, vanaf het moment van toekenning gelijk behandeld moet worden als de in artikel 4, tweede lid, van het Inkomensbesluit, omschreven situatie. Dit betekent dat de IVA-uitkering prevaleert boven de loondoorbetaling.

Aan de orde is de vraag of ook in de voorliggende situatie, waarin tijdens de tweede loondoorbetal... lees meer >

Betrokkenheid bijstandsfraude ouders is reden voor strafontslag Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 4-11-2015 om 14:00

​De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 oktober 2015 dat appellant, met inachtneming van de Gedragscode 2008, zich had moeten realiseren dat zijn bemoeienis met de aanvragen van zijn ouders leidden tot een mogelijk conflicterend belang en op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling wekte.

Het college heeft het ontslagbesluit van 30 maart 2012, na bezwaar gehandhaafd bij besluit van 14 augustus 2012. Appellant heeft door zijn handelwijze de schijn van be... lees meer >

Arbeidsovereenkomst tussen moeder en kind Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-11-2015 om 07:30

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 14 oktober 2015 dat een gezagsverhouding tussen een gehandicapte moeder en een kind als haar zorgverlener kan worden aangenomen indien op grond van de feiten moet worden geoordeeld dat aan de voorwaarden voor een gezagsverhouding wordt voldaan.

Bij besluit van 19 juli 2012 heeft het Uwv appellant een WIA-uitkering ontzegd, omdat appellant niet verzekerd was nu hij zorg verleende aan een direct familielid (zijn moeder). Er is dan geen ... lees meer >

Uitsteltermijn nadere gronden schort wettelijke beslistermijn niet op Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-10-2015 om 15:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 13 oktober 2015 dat met het geven van een (nadere) termijn voor het aanvullen van de gronden, zoals het college heeft gedaan, de wettelijke termijn om op het bezwaarschrift te beslissen niet voor de duur van de geboden termijn is opgeschort.

In geschil is of het college bij de bepaling van de hoogte van de dwangsom terecht rekening heeft gehouden met de aan appellant gegeven termijn van twee weken voor het aanvullen van de gronden, me... lees meer >

Toetsingsmaatstaf voor de beoordeling of sprake is van hetzelfde feit Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 5-10-2015 om 17:25

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 20 september 2015 dat de feiten waarvoor appellant door de strafrechter is veroordeeld de overtreding van de Opiumwet en diefstal betreffen. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijk andere gedragingen, maar ook om strafbare gedragingen die zijn geschreven met het oog op de bescherming van andere belangen dan het belang dat aan de orde is in de sociale zekerheid.

De Hoge Raad heeft zijn arrest van 1 februari 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BM91... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2015 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.