Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
281 Fans
Eervol ontslag op grond van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, geen herplaatsingsonderzoek Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 17-02-2014 om 08:40

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 6 februari 2014 dat van een herplaatsingsonderzoek slechts kan worden afgezien als het verrichten van arbeid wegens de gezondheid van een betrokkene als louter hypothetisch moet worden beschouwd.

Ingevolge artikel 94, derde lid, aanhef en onder c, van het Barp kan een ontslag op grond van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte slechts plaatsvinden indien na een zorgvuldig onderzoek is gebleken dat binnen het gezags... lees meer >

Onvoorwaardelijk ontslag niet onevenredig aan aard en ernst van plichtsverzuim Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 17-02-2014 om 08:35

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 16 januari 2014 dat het inzetten van een mystery guest geoorloofd was.

Op 17 mei 2011 is de detachering van appellant bij [naam B.V. 1] met onmiddellijke ingang beëindigd wegens een melding van een integriteitsschending door appellant. Bij brief van 15 juni 2011 is aan het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam (BIA) advies gevraagd over het voornemen appellant disciplinair te straffen met voorwaardelijk ontslag. Appellant ... lees meer >

Exportverbod Wajong-uitkering, geen dwingende noodzaak Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 12-02-2014 om 06:50

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 29 januari 2014 dat blijkens de wetsgeschiedenis het exportverbod van de Wajong-uitkering het uitgangspunt is en dat de hardheidsclausule slechts in uitzonderlijke situaties toepassing kan vinden.

Blijkens de wetsgeschiedenis is het exportverbod van de Wajong-uitkering het uitgangspunt en kan de hardheidsclausule slechts in uitzonderlijke situaties toepassing vinden, welke door het Uwv enerzijds expliciet zijn genoemd in het Besluit e... lees meer >

Omslagpunt naar redelijke grond tijdens vrijwillig aangevangen huisbezoek Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 16-12-2013 om 17:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 10 december 2013 dat tijdens het aanvankelijk onverplicht aangevangen huisbezoek een medewerkingsverplichting voor appellant is ontstaan.

Naar aanleiding van een anonieme tip is het vermoeden ontstaan dat appellant niet woont op het door hem opgegeven adres. Appellant geeft desgevraagd toestemming voor het afleggen van een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek treffen de medewerkers van de sociale dienst op de tweede etage een gesloten k... lees meer >

Vermogens- en inkomenstoets bij aanvraag Wmo-voorziening verboden Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-12-2013 om 10:05

Gemeenten mogen voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet weigeren op grond van het inkomen of vermogen van de aanvrager. Dat blijkt uit drie uitspraken die de Centrale Raad van Beroep gisteren heeft gedaan.

Een vrouw die bij haar dochter is gaan wonen omdat ze verzorging nodig heeft, kreeg van de gemeente te horen dat zij de kosten van de huishoudelijke hulp zelf kan dragen. Ze heeft een vermogen van 50.000 euro en kan de kosten van levensonderhoud delen met haar... lees meer >

Geen schending inlichtingenplicht bij voorgehouden uiterst beperkte feitelijke grondslag Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 15-10-2013 om 08:25

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 8 oktober 2013 dat het enkele feit dat het telefoonnummer van appellante is aangetroffen op een website onvoldoende is om aan te nemen dat appellante seksuele diensten heeft aangeboden en daaruit inkomsten heeft of kan hebben genoten.

Uit onderzoek is gebleken dat het door appellante opgegeven mobiele telefoonnummer wordt genoemd in een advertentie waarin iemand seksuele diensten aanbiedt tegen betaling. Appellante is tijdens een gesp... lees meer >

Geen vermoedelijke integriteitsbreuk van officier van justitie in opleiding Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 19-09-2013 om 10:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 12 september 2013 dat er onvoldoende aanleiding was om de opleiding voortijdig af te breken en te verhinderen dat appellant nog als OvJ zou optreden.

Bij besluit 1 heeft verweerder appellant de toegang tot zijn werkplek ontzegd voor de duur van het onderzoek naar vermoedelijke integriteitsbreuk. Bij besluit 2 heeft verweerder het voornemen uitgesproken om appellant uit zijn functie te ontheffen door zijn detachering en opleiding voort... lees meer >

Sluiting onderzoek voor afloop termijn voor betaling griffierecht Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 19-09-2013 om 10:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 4 september 2013 Op de dag van de zitting de termijn voor het betalen van het griffierecht nog niet was verstreken zodat niet kon worden vastgesteld dat appellant in verzuim was.

De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting gesloten op 9 november 2012. Op die dag was de termijn voor het betalen van het griffierecht nog niet verstreken en kon dus ook niet worden vastgesteld dat appellant in verzuim was. Aangezien appellant met de meded... lees meer >

Verkoop schip aan dochter ver onder de marktprijs Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 19-09-2013 om 10:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 3 september 2013 dat sprake is van tekortschietende besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan door een gerenoveerd woonschip ver onder de marktprijs te verkopen.

De bijstand van appellanten is gedurende 36 maanden met 20% verlaagd op grond van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan door hun boot, een gerenoveerd woonschip, type tjalk uit 1925, ver onder de marktprijs v... lees meer >

Onttrekking aan een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 13-08-2013 om 12:10

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 19 juli 2013 dat het Uwv onvoldoende heeft onderzocht of door justitie inmiddels één of meer pogingen zijn ondernomen om tot tenuitvoerlegging van de straf of maatregel te komen. Voorts is onvoldoende onderzocht welke rol de door appellant gestelde financiële onmogelijkheid om naar Nederland te reizen bij de tenuitvoerlegging speelt.

Dat het Uwv in eerste instantie afgaat op de informatie van het CJIB is in beginsel... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
© 2004 - 2014 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.