Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
632 Fans
CRvB: gemeente moet bijzondere bijstand verlenen voor neurofeedbackbehandeling Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 17-03-2015 om 14:15

Een gemeente moet bijzondere bijstand verlenen voor neurofeedbackbehandeling aan een man met ernstige lichamelijke en psychische beperkingen. De gemeente moet de bijstand verlenen omdat er sprake is van een acute noodsituatie, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag in een uitspraak.

Acute noodsituatie
De kosten van de behandelingen vallen niet onder de basisverzekering voor ziektekosten en zijn in dit geval voor een klein deel vergoed via een aanvullende ziektekostenverzekering.... lees meer >

Beëindiging opleiding tot officier vanwege ontbreken benodigde capaciteiten Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 18-02-2015 om 14:00

​De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 12 februari 2015 dat appellant niet in staat is om de vereiste leercurve voor wat betreft de ontwikkeling van zijn competenties te volgen, waardoor hij de opleiding niet succesvol zal kunnen afsluiten.

Op 23 november 2011 heeft de Vaste Commissie Examens Korte Officiersopleidingen KMA (VCE) geadviseerd appellant niet weer in opleiding te nemen en hem voor te dragen voor ontslag uit de militaire dienst. Volgens de VCE is app... lees meer >

Criteria voor vrijstelling van griffierecht in het bestuursrecht Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 17-02-2015 om 15:00

De Centrale Raad van Beroep beslist in een uitspraak van 13 februari 2015 over de verlening van vrijstelling van griffierecht in het bestuursrecht. Bij onvoldoende financiële draagkracht kan heffing van het griffierecht de toegang tot de rechter belemmeren. Dan kan vrijstelling van het griffierecht worden verleend. Beslist is welke criteria hiervoor gelden. Deze criteria kunnen worden gehanteerd bij toekomstige beroepen op betalingsonmacht bij griffierecht.

De Centrale Raad van Beroep i... lees meer >

Oefening onder oorlogsnabootsenden omstandigheden veroorzaakt invaliditeit met dienstverband Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 9-02-2015 om 10:35

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 29 januari 2015 dat het de bedoeling was om tijdens de eindoefening specifieke oorlogsomstandigheden na te bootsen en dat met het oog daarop betrokkene slechts in beperkte mate was voorzien van beschermende middelen waardoor een verhoogd risico op letsel is ontstaan.

Artikel 2 van het Besluit AO/IV maakt onderscheid tussen arbeidsongeschiktheid met dienstverband enerzijds (eerste lid) en invaliditeit met dienstverband anderzijds (der... lees meer >

Weigering AOW in verband met verblijf in tbs-kliniek Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 9-02-2015 om 10:35

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 30 januari 2015 dat artikel 14 van het EVRM niet verplicht tot een subsidiairiteitstoetsing door de rechter.

Appellant heeft met een formulier van 14 mei 2012 bij de Svb een ouderdomspensioen naar de norm voor een ongehuwde aangevraagd op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Uit dit formulier kan worden afgeleid dat appellant verblijft in een inrichting voor de verpleging van terbeschikkinggestelden (tbs-kliniek). De Svb heeft bi... lees meer >

Afwijkende vermogenstoets Bbz 2004, kennelijke omissie regelgever Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 9-02-2015 om 10:35

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 27 januari 2015 dat sprake is van een kennelijke omissie van de regelgever, nu het blijkens de nota van toelichting op het Bbz 2004 uitdrukkelijk de bedoeling is geweest om de bepalingen van de Abw en het Bbz te handhaven.

Gelet op de geschiedenis van de wet- en regelgeving moet ervan worden uitgegaan dat is beoogd voor zelfstandigen in artikel 7 van het Bbz 2004 een regeling op te nemen die afwijkt van artikel 34 van de WWB. Onderken... lees meer >

Nalatigheid van advocaat komt voor risico van betrokkenen Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 29-01-2015 om 17:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 27 januari 2015 dat handelingen van een advocaat als regel aan de vertegenwoordigde cliënt worden toegerekend. Dit brengt mee dat in dit geval de nalatigheid van hun toenmalige advocaat en de gevolgen daarvan voor risico komen van appellanten.

Appellante ontving bijstand, laatstelijk ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB). Bij besluit van 15 oktober 2004 heeft het college de bijstand van appellante over de periode van 1 juli 19... lees meer >

Procesbelang gelegen in de relatie uitkeringsgerechtigde en pensioenfonds Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 27-01-2015 om 17:10

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 9 januari 2015 dat ook procesbelang zal worden aangenomen indien de betrokkene stelt dat het bestreden besluit een rechtstreeks feitelijk gevolg heeft waarvan hij in een andere rechtsverhouding nadeel zal ondervinden en de in de voorliggende zaak op bestuursrechtelijke gronden te nemen beslissing voor het al dan niet intreden het intreden van dit gevolg beslissend is.

Ingevolge vaste rechtspraak van de Raad is de bestuursrechter in he... lees meer >

Seniorenregeling en uitlatingen gedeputeerde Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 19-01-2015 om 18:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 15 januari 2015 dat appellant het verzoek van betrokkenen om hen met toepassing van de hardheidsclausule werktijdverkorting te verlenen overeenkomstig de seniorenregeling in redelijkheid niet heeft kunnen afwijzen.

Met het oog op de overgang van medewerkers van de provincie en de gemeenten naar de omgevingsdienst is het Sociaal beleidskader regionale uitvoeringsdiensten Zuid-Holland (Sociaal beleidskader) vastgesteld. In aanvulling op... lees meer >

Studiefaciliteiten voor loopbaanpad buiten de politiedienst Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 19-01-2015 om 18:00

​De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 15 januari 2015 dat ook sprake kan zijn van een loopbaangerichte opleiding, die in aanmerking komt voor het toekennen van studiefaciliteiten, als deze voorziet in een loopbaanpad buiten de politiedienst.

Centraal in dit geschil staat de beantwoording van de vraag of de rijopleiding waarvoor appellant studiefaciliteiten heeft aangevraagd dient te worden aangemerkt als een loopbaangerichte opleiding in de zin van artikel 1, onder d, ... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
© 2004 - 2015 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.