Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1704 Fans
Geen verlies van woonplaats door huisverbod Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 4-02-2016 om 22:30

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 19 januari 2016 dat Het huisverbod alleen, dat slechts voor een bepaalde, beperkte periode gold, en werd opgelegd naar aanleiding van een crisis in de relatie van appellant en A, onvoldoende is voor de conclusie dat appellant buiten zijn wil door andere feiten en omstandigheden zijn woonplaats in de gemeente Berkelland heeft verloren.

Appellant kon na zijn kortdurende detentie niet meer naar het uitkeringsadres terugkeren vanwege het... lees meer >

Eigen bijdrage AWBZ en vermogensbijtelling Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 19-01-2016 om 16:20

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 13 januari 2016 dat het heffen van een eigen bijdrage voor zorg op grond van de AWBZ berust op een evenwichtige afweging van de daarmee gediende gemeenschapsbelangen en het ingeroepen fundamentele recht.

Het heffen van een eigen bijdrage voor zorg op grond van de AWBZ, waarvan de hoogte mede afhankelijk is van 8% van het vermogen van de verzekerde die deze zorg ontvangt, berust op een evenwichtige afweging van de daarmee gediende geme... lees meer >

Centrale Raad van Beroep legt bijstandboetes verder aan banden Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 11-01-2016 om 12:00

De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 11 januari 2016 dat de hoogte van een bijstandsboete zo moet worden vastgesteld, dat een betrokkene deze binnen een redelijke termijn kan betalen. Zo wordt voorkomen dat het opleggen van een boete tot gevolg heeft dat een betrokkene zeer langdurig op het absolute minimum moet leven. De Centrale Raad van Beroep gaat uit van een maximale termijn van twee jaar. Bij de vaststelling van die termijn moet ook rekening worden gehouden met de mate... lees meer >

Is een aanvraag om voortgezet verblijf een aanvraag om voortgezette toelating? Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 6-01-2016 om 23:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 29 december 2015 dat betrokkene met haar aanvraag om een verblijfsvergunning regulier met als doel “voortgezet verblijf” geen aanvraag om “voortgezette toelating” als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit gelijkstelling heeft gedaan, maar een nieuwe aanvraag op een andere grond heeft ingediend.

Betrokkene had rechtmatig verblijf op grond van een asielvergunning van 6/1/2005 tot 29/6/2009 (was toegelaten)... lees meer >

Intrekking bijstand na intrekking van verblijfsrecht met terugwerkende kracht Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 6-01-2016 om 23:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 december 2015 dat de intrekking met terugwerkende kracht van een toelating van een vreemdeling niet mee brengt dat de over de aan dat besluit voorafgaande periode verleende bijstand reeds op die grond kan worden ingetrokken en/of teruggevorderd.

De IND trekt verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd met terugwerkende kracht in op grond van het openbare orde beleid. Betrokkene is een ISD-maatregel opgelegd. Het college trekt de... lees meer >

Geen bijstand door niet voldoen aan zelfmeldprocedure Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 6-01-2016 om 23:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 december 2015 dat ook de tot vrijheidsstraf veroordeelde, die kiest voor de zelfmeldprocedure, maar zich niet meldt, voortvluchtig is en geen recht heeft op bijstand.

Appellant is veroordeeld tot vrijheidsstraffen van in totaal 30 dagen. De bij het laatste vonnis opgelegde straf is twee dagen hechtenis. Die straf mag hij via de zelfmeldprocedure ondergaan in een beperkt beveiligde inrichting. Appellant gaat daarop in en ontvangt ee... lees meer >

Minister van Defensie aansprakelijk voor schade Libanonveteraan Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 14-12-2015 om 15:00

De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 14 december 2015 dat de minister van Defensie aansprakelijk is voor de schade van een militair die uitgezonden is geweest naar Libanon. Na de uitzending is bij de militair een PTSS ontstaan. Het is niet gebleken dat aan de militair voldoende voorlichting over mogelijke psychische klachten is gegeven en dat tijdig hulp is aangeboden.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambte... lees meer >

Normtijden huishoudelijke verzorging niet deugdelijk gemotiveerd Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 9-12-2015 om 16:35

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 11 november 2015 dat het college niet inzichtelijk heeft gemaakt dat de verlaagde normtijden op objectieve criteria berusten.

De Raad stelt vast dat de nieuwe normtijden afwijken van de oude tijden die waren ontleend aan het Protocol van CIZ. De Raad heeft over de inhoud van dit protocol geoordeeld dat dit op een deskundige analyse van de zorgbehoefte van leefeenheden berust (CRvB 18 december 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BC1097).

Het c... lees meer >

Werknemers van een commercieel bedrijf mogen uitwonende studerende controleren Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 9-12-2015 om 16:30

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 2 december 2015 dat de minister het toezicht op de controle van uitwonende studerende mag uitbesteden aan werknemers van een commercieel bedrijf.

De Raad is van oordeel dat artikel 9.1a, eerste lid, onder a, van de Wsf 2000 in verbinding met artikel 5:11 van de Awb, en de bij die bepalingen horende wetsgeschiedenis, bezien in samenhang met de in de praktijk gegeven sturing door de minister aan de controleurs en de afwezigheid van een ... lees meer >

Bed-bad-brood: onderdak in vrijheidsbeperkende locatie mag Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 30-11-2015 om 19:45

De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 november 2015 beslist dat de gemeente Amsterdam opvang mag weigeren aan uitgeprocedeerde vreemdelingen en hen voor onderdak mag verwijzen naar een vrijheidsbeperkende locatie (VBL).

Geoordeeld is dat verblijf in een VBL niet strijdig is met de verdragsrechtelijke verplichting om opvang te bieden. Daarom was er voor de gemeente geen noodzaak om opvang te verlenen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De VBL valt onder de verantwoordelijkhe... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.