Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
732 Fans
Toetsingsmaatstaf voor de beoordeling of sprake is van hetzelfde feit Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 5-10-2015 om 17:25

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 20 september 2015 dat de feiten waarvoor appellant door de strafrechter is veroordeeld de overtreding van de Opiumwet en diefstal betreffen. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijk andere gedragingen, maar ook om strafbare gedragingen die zijn geschreven met het oog op de bescherming van andere belangen dan het belang dat aan de orde is in de sociale zekerheid.

De Hoge Raad heeft zijn arrest van 1 februari 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BM91... lees meer >

Geen discriminatie bij onderzoek naar onroerend goed in het buitenland Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 29-09-2015 om 13:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 8 september 2015 dat het door de Svb gehanteerde risicoprofiel was gericht op alle AIO-gerechtigden die tevens recht hebben op kinderbijslag ten behoeve van in het buitenland wonende kinderen, ongeacht in welk land buiten Nederland deze kinderen hun woonplaats hebben. Daarmee wordt geen onderscheid gemaakt naar nationaliteit, maar naar de woonplaats van het kind van de AIO-gerechtigden.

Een algemeen onderzoek naar eventueel vermogen i... lees meer >

Boete voor niet afsluiten verplichte zorgverzekering gematigd Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 29-09-2015 om 13:00

De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 25 september 2015 dat een boete van 343,74 voor het niet afsluiten van een verplichte zorgverzekering te hoog is voor iemand die uitzonderlijk weinig financiële draagkracht heeft. Ook als iemand vrijwel geen financiële draagkracht heeft is het opleggen van een boete in het belang van de volksgezondheid noodzakelijk. Van die boete gaat immers een prikkel uit tot verzekering tegen ziektekosten. De Centrale Raad heeft in dit geva... lees meer >

Verplichte zorgverzekering niet in strijd met het nationale of internationale recht Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 29-09-2015 om 13:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 25 september 2015 dat de verplichting om een zorgverzekering af te sluiten, zoals neergelegd in artikel 2 Zorgverzekeringswet (Zvw), niet in strijd is met het nationale of internationale recht. De boetes die het Zorginstituut Nederland aan appellanten heeft opgelegd en de lasten tot verzekering op grond van die wet kunnen in stand blijven. Dat was op hoofdlijnen ook het oordeel van de rechtbanken die over de zaken hebben geoordeeld.

T... lees meer >

Zorgplicht Minister van Defensie inzake veiligheid personeel Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 15-09-2015 om 15:05

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 20 augustus 2015 dat de zorgplicht van de minister op voorhand niet strekt tot het uitbannen van ieder denkbaar risico, maar tot het treffen van alle maatregelen die in de gegeven situatie redelijkerwijs van de minister kunnen worden gevergd om de veiligheid van het personeel te waarborgen.

Appellant, ten tijde van belang werkzaam als adjudant onderofficier, is tijdens een dienstreis op 12 februari 2010 met een civiele dienstauto bij ... lees meer >

Onderzoeksplicht Uwv in het licht van de re-integratiedoelstelling Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 16-07-2015 om 22:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 1 juli 2015 dat het Uwv, door niet nader informatie in te winnen naar de betekenis van het handelen van appellant in het licht van de re-integratiedoelstelling, maar te volstaan met de van het rib verkregen informatie en zich te verenigen met de betekenis die het rib daaraan gegeven heeft, niet voldaan aan zijn onderzoeksplicht.

Bij beslissing op bezwaar van 16 mei 2013 (bestreden besluit) heeft het Uwv zijn besluit van 28 januari 20... lees meer >

Geen intrekking WIA met terugwerkende kracht omdat appellant zich zieker heeft voorgedaan Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 8-05-2015 om 17:10

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 april 2015 dat niet voldoende is onderbouwd dat appellant met opzet, te weten met het doel een WIA-uitkering te verkrijgen, zich tijdens de onderzoeken door de verzekeringsartsen van het Uwv anders heeft voorgedaan dan op grond van zijn medische toestand op dat moment in de rede lag.

Het standpunt van het Uwv komt in de kern erop neer dat appellant tijdens het spreekuur van verzekeringsarts Van Loon op 16 december 2009 zijn medisc... lees meer >

Loonsanctie, bedrijfsarts niet tekortgeschoten in zijn beoordeling Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 8-05-2015 om 16:05

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 25 maart 2015 dat appellante geen re-integratiekansen heeft gemist door af te gaan op het medisch advies van haar bedrijfsarts.

Appellante zou ten onrechte zijn afgegaan op het advies van haar bedrijfsarts om niet op basis van de op 26 augustus 2009 gemeten bloeddruk mogelijkheden tot werkhervatting aan te nemen, maar met de re-integratie van werknemer te wachten totdat enkele weken later van stabilisatie van de lagere bloeddruk zou ... lees meer >

Aansprakelijkstelling voor posttraumatische stressstoornis niet verjaard Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 8-05-2015 om 16:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 9 april 2015 dat de minister zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de mogelijkheid van aansprakelijkstelling is verjaard.

Appellant heeft de minister aansprakelijk gesteld voor de gevolgen voortvloeiend uit de bij hem bestaande posttraumatische stressstoornis verband houdend met de uitzending naar Srebrenica. De verjaringstermijn is in ieder geval niet aangevangen voor 15 augustus 2001. Nu dit moment is gelegen binnen ... lees meer >

Hennepkwekerij voor eigen gebruik Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 8-05-2015 om 16:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 17 maart 2015 dat geen sprake is van schending van de inlichtingenverplichting door geen melding te maken van vijf hennepplanten in de woning.

De politie heeft de feitelijke situatie in de woning van betrokkene, en daarmee de mate van professionaliteit en de te verwachten opbrengst, onderzocht en in overleg met de Officier van Justitie geoordeeld dat sprake is van teelt voor eigen gebruik. Het college heeft verder geen onderzoek gedaa... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2015 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.