Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
323 Fans
Eerste uitspraak CRvB over nieuw boeteregime UWV Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 24-11-2014 om 19:25

Uitkeringsinstantie UWV mag zijn nieuwe boetebeleid niet toepassen op overtredingen die vóór de invoering van deze nieuwe regels zijn begaan. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht, vandaag beslist in een uitspraak. Het is de eerste keer dat de CRvB uitspraak doet over de strengere regels voor boetes in de sociale zekerheid, die sinds 2013 gelden.

In de zaak waarover uitspraak is gedaan gaat het om een gedeeltelij... lees meer >

Verklaring wordt niet tegengeworpen nu zonder tolk is gehoord Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 24-11-2014 om 12:05

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 18 november 2014 dat appellante niet kan worden gehouden aan de door haar tegenover twee handhavingsspecialisten afgelegde en ondertekende verklaring.

Intrekking en terugvordering bijstand op de grond dat appellante in de bijstandsverlenende gemeente geen woonplaats heeft. Dit standpunt berust uitsluitend op de verklaring van appellante van 22 maart 2012. Ondanks het feit dat uit de uitnodiging voor het gesprek valt af te leiden dat h... lees meer >

Ontslag opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee wegens wangedrag Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 20-11-2014 om 13:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 13 november 2014 dat de aard en de ernst van het wangedrag het verleende onvrijwillige ontslag rechtvaardigen.

De minister heeft appellant met toepassing van artikel 39, tweede lid, aanhef en onder l, van het Algemeen militair ambtenarenreglement per 1 maart 2012 ontslag verleend wegens wangedrag. Het verweten wangedrag bestaat uit het toepassen van offensief geweld jegens een arrestant die geboeid op de grond lag.

Aan een militai... lees meer >

Geen verbeterkans voor brugwachter met alcoholprobleem Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 20-11-2014 om 13:00

​De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 30 oktober 2014 dat appellant zich op het standpunt mocht stellen dat het bieden van een verbeterkans ter zake achterwege kon blijven. Betrokkene heeft zich door zijn gedragingen definitief gediskwalificeerd voor het op betrouwbare wijze vervullen van zijn functie.

Aangezien tussen partijen niet in geschil is en ook voor de Raad vaststaat dat betrokkene in zijn functioneren te kort is geschoten, spitst het geschil in hoger ... lees meer >

Ontslag hoofdagent, geen verdere verbeterkans Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 20-11-2014 om 13:00

​De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 13 november 2014 dat betrokke als gevolg van de overplaatsing naar een ander team na 2007 een reële verbeterkans heeft gehad.

Aan betrokkene is ontslag verleend wegens ongeschiktheid voor het door hem uitgeoefende ambt, anders dan wegens ziels- of lichaamsgebreken. De rechtbank kwam tot het oordeel dat de korpschef niet bevoegd was betrokkene wegens ongeschiktheid te ontslaan. Daartoe heeft de rechtbank, samengevat, ov... lees meer >

Geen voorschot ziekengeld bij twijfel aan recht op bezoldiging Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 29-09-2014 om 16:45

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 17 september 2014 dat zolang er nog twijfel bestaat over de vraag of betrokkene recht heeft op bezoldiging er terecht geweigerd is om betrokkene een voorschot op een ZW-uitkering te verstrekken.

Niet in geschil is dat betrokkene en zijn werkgever (ook nog ten tijde van de zitting in hoger beroep) verdeeld zijn over het voortbestaan van de aanstelling van betrokkene na 21 januari 2013 en daarmee ook over de daaruit voor de werkgever v... lees meer >

Gemeente mag onderzoek naar bijstandsfraude niet uitbesteden aan een commercieel bedrijf Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 29-09-2014 om 16:30

In zijn uitspraak van 16 september 2014 beslist de Centrale Raad van Beroep dat een gemeente haar kerntaken bij de uitvoering van de bijstand, zoals de preventie van bijstandsfraude, niet mag uitbesteden aan een commercieel bedrijf. Deze kerntaken dienen binnen het publieke domein te worden uitgevoerd.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

De gemeente heeft door medewerkers van ee... lees meer >

Excessief internetten voor privédoeleinden rechtvaardigt disciplinaire straf van ontslag Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 16-09-2014 om 07:35

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 28 augustus 2014 dat het ontslag niet onevenredig is te achten aan het hier aan de orde zijnde plichtsverzuim.

Hetgeen betrokkene ter zitting van de Raad heeft verklaard is in grote lijnen een bevestiging van de bevindingen van de werkgever en van[naam] op dit punt. Betrokkene heeft hierbij expliciet verklaard over actief gebruik van websites als Facebook en Marktplaats, dit in weerwil van eerdere verklaringen van zijn kant omtrent h... lees meer >

Bewijs van eigendomsovergang van onroerend goed in Turkije Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 16-09-2014 om 07:30

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 2 september 2014 dat met een ‘tapu senedi’ de verkrijger bewijst op een bepaalde datum eigenaar van een bepaalde onroerende zaak te zijn geworden. Dit betekent, anders dan de Raad in de uitspraak uit 2010 (ECLI:NL:CRVB:2010:BO6528) heeft overwogen, dus ook dat de vervreemder met een ‘tapu senedi’ kan bewijzen met ingang van die datum niet langer eigenaar te zijn.

Uit het rapport van te Internationaal Juridische Instituut en de daaraa... lees meer >

Zwaardere bewijslast bij een bestraffende sanctie Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-09-2014 om 12:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 20 juli 2014 dat de Minister moet aantonen dat betrokkene niet woont op zijn GBA-adres.

Het opleggen van een bestuurlijke boete is een voor de belanghebbende belastend besluit. Volgens vaste rechtspraak van de Raad, zie bijvoorbeeld de uitspraken van 7 november 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AZ1819, en 9 november 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO4627, is het dan aan het bestuursorgaan om de nodige kennis omtrent de relevante feiten te vergaren. De... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
© 2004 - 2014 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.