Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
317 Fans
Geen voorschot ziekengeld bij twijfel aan recht op bezoldiging Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 29-09-2014 om 16:45

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 17 september 2014 dat zolang er nog twijfel bestaat over de vraag of betrokkene recht heeft op bezoldiging er terecht geweigerd is om betrokkene een voorschot op een ZW-uitkering te verstrekken.

Niet in geschil is dat betrokkene en zijn werkgever (ook nog ten tijde van de zitting in hoger beroep) verdeeld zijn over het voortbestaan van de aanstelling van betrokkene na 21 januari 2013 en daarmee ook over de daaruit voor de werkgever v... lees meer >

Gemeente mag onderzoek naar bijstandsfraude niet uitbesteden aan een commercieel bedrijf Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 29-09-2014 om 16:30

In zijn uitspraak van 16 september 2014 beslist de Centrale Raad van Beroep dat een gemeente haar kerntaken bij de uitvoering van de bijstand, zoals de preventie van bijstandsfraude, niet mag uitbesteden aan een commercieel bedrijf. Deze kerntaken dienen binnen het publieke domein te worden uitgevoerd.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

De gemeente heeft door medewerkers van ee... lees meer >

Excessief internetten voor privédoeleinden rechtvaardigt disciplinaire straf van ontslag Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 16-09-2014 om 07:35

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 28 augustus 2014 dat het ontslag niet onevenredig is te achten aan het hier aan de orde zijnde plichtsverzuim.

Hetgeen betrokkene ter zitting van de Raad heeft verklaard is in grote lijnen een bevestiging van de bevindingen van de werkgever en van[naam] op dit punt. Betrokkene heeft hierbij expliciet verklaard over actief gebruik van websites als Facebook en Marktplaats, dit in weerwil van eerdere verklaringen van zijn kant omtrent h... lees meer >

Bewijs van eigendomsovergang van onroerend goed in Turkije Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 16-09-2014 om 07:30

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 2 september 2014 dat met een ‘tapu senedi’ de verkrijger bewijst op een bepaalde datum eigenaar van een bepaalde onroerende zaak te zijn geworden. Dit betekent, anders dan de Raad in de uitspraak uit 2010 (ECLI:NL:CRVB:2010:BO6528) heeft overwogen, dus ook dat de vervreemder met een ‘tapu senedi’ kan bewijzen met ingang van die datum niet langer eigenaar te zijn.

Uit het rapport van te Internationaal Juridische Instituut en de daaraa... lees meer >

Zwaardere bewijslast bij een bestraffende sanctie Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-09-2014 om 12:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 20 juli 2014 dat de Minister moet aantonen dat betrokkene niet woont op zijn GBA-adres.

Het opleggen van een bestuurlijke boete is een voor de belanghebbende belastend besluit. Volgens vaste rechtspraak van de Raad, zie bijvoorbeeld de uitspraken van 7 november 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AZ1819, en 9 november 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO4627, is het dan aan het bestuursorgaan om de nodige kennis omtrent de relevante feiten te vergaren. De... lees meer >

Ziekteverzuim van hooguit 25 procent niet excessief Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-08-2014 om 16:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 25 juli 2014 dat een ziekteverzuim van rond 25% niet met zich meebrengt, dat van een werkgever tewerkstelling van een werknemer in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Partijen zijn verdeeld over de vraag hoe groot het ziekteverzuim precies is en of dat ziekteverzuim excessief is te noemen. Voorop gesteld wordt dat harde gegevens over het ziekteverzuimrisico niet aanwezig zijn. In het dossier bevinden zich slechts door anderen opgem... lees meer >

Het eenzijdig terugdraaien van een gehonoreerde urenuitbreiding is niet mogelijk Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-08-2014 om 16:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 31 juli 2014 dat het eenzijdig terugdraaien van de eenmaal gehonoreerde uitbreiding van de zijde van de werkgever niet mogelijk is.

Het nieuwe beleid van het strikt volgen van artikel 21, eerste lid, van het ARAR, in die zin dat een aanstelling de 36-urige werkweek niet mag overschrijden, is expliciet beperkt tot nieuwe aanstellingsbesluiten. De daaropvolgende passage over de onmogelijkheid van het eenzijdig terugdraaien van de eenm... lees meer >

Rechterlijk overgangsrecht m.b.t. maatschappelijke opvang Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 1-08-2014 om 13:05

In zijn uitspraak van 4 juni 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1995 heeft de Raad uiteengezet hoe de bevoegdheden ter zake van de opvang van vreemdelingen verdeeld zijn sinds de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van
22 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2099, 10 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:86, en 24 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:722.

In de uitspraak van 16 juli 2014 overweegt de centrale Raad van Beroep dat deze bevoegdheidsverdeling geldt voor aanvragen om maatsc... lees meer >

Ook gestolen geld levert in aanmerking te nemen vermogen op Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 24-07-2014 om 15:30

De Centrale Raad van Beroep verwerpt in de uitspraak van 15 juli 2014 het standpunt van appellanten dat zij nimmer hebben beschikt over in aanmerking te nemen vermogen. Ter ondersteuning daarvan was aangevoerd dat appellant, zoals hij steeds heeft toegegeven, zich het geld van de stichting onrechtmatig heeft toegeëigend. Daarom is sprake van een onrechtmatige daad en is voor appellant ingevolge artikel 6:162, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) van rechtswege de verplichting ontstaa... lees meer >

Weigering WW-uitkering purser wegens verwijtbare werkloosheid Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 2-07-2014 om 12:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 11 juni 2014 dat het betrokkene valt te verwijten dat zij het in de toepasselijke CAO neergelegde verbod om minder dan tien uur voorafgaande aan een vlucht alcohol te nuttigen heeft overtreden en dat zij over het tijdstip van haar alcoholgebruik tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd.

De in hoger beroep te beantwoorden vraag is of de rechtbank kan worden gevolgd in haar oordeel dat aan de werkloosheid van betrokkene geen dringend... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
© 2004 - 2014 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.